มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทนา เปิดให้ประชาชนผู้สนใจทุกท่านได้เข้าถึงข้อมมูลข่าวสาร ด้านการศึกษาทางวิชาการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท่านที่สนใจสามารถเข้าดูได้ที่ https://www.ssru.ac.th

เพื่อประเมินการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า (สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)

โดยใช้คิวอาร์โค้ดข้างต้นพร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชนเข้ากรอกข้อมูลในเว็บไซต์ ป.ป.ช.

(โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด) สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า รณรงค์กำจัดลูกน้ำ - ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

"ปราบยุงลายให้สิ้นซาก ไม่ยุ่งยากด้วย คาถา 5 ป."

 

 

 

ขอเชิญร่วมงาน...บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

อบต.มะค่า ร่วมกับ วัดพลจลก ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 15 เมษายน 2558