องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า รณรงค์กำจัดลูกน้ำ - ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

"ปราบยุงลายให้สิ้นซาก ไม่ยุ่งยากด้วย คาถา 5 ป."

 

 

 

งานเวทีวิชาการสืบสานวัฒนธรรม ก้าวนำการพัมนา อบต.มะค่า-พลสงคราม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558

อบต.มะค่า และ อบต.พลสงคราม ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่า-พลสงคราม

วันที่ 6 มีนาคม 2558

ขอเชิญร่วมงาน...บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

อบต.มะค่า ร่วมกับ วัดพลจลก ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 15 เมษายน 2558

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกตรวจรับงานจ้างโครงการต่างๆ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ