ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

{pdf=corraption.pdf|500|300|native}

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจหน้าที่

ที่รับผิดชอบทุกกระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจหน้าที่ที่

รับผิดชอบทุกกระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจหน้าที่

ที่รับผิดชอบทุกกระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน