ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

{pdf=monmix.pdf|500|300|native}

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า