ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

{pdf=eplan61.pdf|500|300|native}

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจหน้าที่

ที่รับผิดชอบทุกกระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจหน้าที่

ที่รับผิดชอบทุกกระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559