ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าปฏิบัติราชการแทน

{pdf=give.pdf|500|300|pdfjs}

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า