ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจหน้าที่ที่

รับผิดชอบทุกกระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

{pdf=time.pdf|500|300|pdfjs}

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าปฏิบัติราชการแทน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

อันจะต้องเสียภาษี  ประจำปี  2562

}