เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 

{pdf=apt290362.pdf|500|300|native}

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม  ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า