รณรงค์และประชาสัมพันธ์งดเผาตอซังข้าว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรงดเผาตอซัง และแก้ไขปัญหาลดมลพิษหมอกควัน

บรรเทาภาวะโลกร้อน ทั้งนี้จากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น  ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุมาจากการเผาตอซังและเศษพืชในไร่นา

รวมทั้งขยะมูลฝอยทั่วไป  เกษตรกรเมื่อเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว มักจะเผาตอวังข้าว เพราะเห็นว่าเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว

ในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกครั้งต่อไป  โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมา การเผาตอซังจะทำให้ดินเสื่อมโทรม ธาตุอาหารและสิ่งมีชีวิตในดินถูกทำลาย

การไถกลบตอซังจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น  และลดภาวะโลกร้อนจากการเผาตอซัง

กีฬาต้านยาเสพติด " มะค่าเกมส์ ครั้งที่ 15 " ประจำปี 2558

วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2558 (รอบคัดเลือก)

วันที่ 13 มิถุนายน 2558 (รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)