เมื่อวันศุกร์ที่  11  มกราคม  2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ได้จัดทำโครงการวันเด็กร่วมกัน ระหว่าง อบต.มะค่า กับ รร.บ้านหนองม้า

คำขัวญวันเด็ก "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

รณรงค์และประชาสัมพันธ์งดเผาตอซังข้าว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรงดเผาตอซัง และแก้ไขปัญหาลดมลพิษหมอกควัน

บรรเทาภาวะโลกร้อน ทั้งนี้จากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น  ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุมาจากการเผาตอซังและเศษพืชในไร่นา

รวมทั้งขยะมูลฝอยทั่วไป  เกษตรกรเมื่อเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว มักจะเผาตอวังข้าว เพราะเห็นว่าเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว

ในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกครั้งต่อไป  โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมา การเผาตอซังจะทำให้ดินเสื่อมโทรม ธาตุอาหารและสิ่งมีชีวิตในดินถูกทำลาย

การไถกลบตอซังจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น  และลดภาวะโลกร้อนจากการเผาตอซัง

กีฬาต้านยาเสพติด " มะค่าเกมส์ ครั้งที่ 15 " ประจำปี 2558

วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2558 (รอบคัดเลือก)

วันที่ 13 มิถุนายน 2558 (รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ)