องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ร่วมกับผู้นำชุมชน จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

บ้านหนองม้า หมู่ที่ 4 โดยได้ดำเนินการสูบน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหมู่บ้าน

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า ร่วมกับ ชมรม อสม.ตำบลมะค่า จัดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีสดใส ประจำปี 2560

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า ร่วมกับ ชมรม อสม. ตำบลมะค่า

จัดโครงการป้องกันและให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเดินหายใจ โรคพิษสุนัขบ้า โรคหูดับ

และโรคเลปโตสไปโรซีส ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า ร่วมกับชมรม อสม.ตำบลมะค่า

จัดโครงการฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2559

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า