ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า 

อันจะต้องเสียภาษี ประจำปี 2559 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

{pdf=tex59.PDF|500|300|native}

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าอันจะต้องเสียภาษี ประจำปี 2560

ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

รณรงค์และประชาสัมพันธ์งดเผาตอซังข้าว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรงดเผาตอซัง และแก้ไขปัญหาลดมลพิษหมอกควัน

บรรเทาภาวะโลกร้อน ทั้งนี้จากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น  ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุมาจากการเผาตอซังและเศษพืชในไร่นา

รวมทั้งขยะมูลฝอยทั่วไป  เกษตรกรเมื่อเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว มักจะเผาตอวังข้าว เพราะเห็นว่าเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว

ในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกครั้งต่อไป  โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมา การเผาตอซังจะทำให้ดินเสื่อมโทรม ธาตุอาหารและสิ่งมีชีวิตในดินถูกทำลาย

การไถกลบตอซังจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น  และลดภาวะโลกร้อนจากการเผาตอซัง