กีฬาต้านยาเสพติด " มะค่าเกมส์ ครั้งที่ 15 " ประจำปี 2558

วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2558 (รอบคัดเลือก)

วันที่ 13 มิถุนายน 2558 (รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

จัดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เมื่อวันที่ 18 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2559