กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า ร่วมกับชมรม อสม. ตำบลมะค่า จัดทำโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตา

ผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลมะค่า ประจำปีงบประมาณ 2559 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559  ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลมะค่า

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ร่วมกับผู้นำชุมชน จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

บ้านหนองม้า หมู่ที่ 4 โดยได้ดำเนินการสูบน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหมู่บ้าน

 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จัดโครงการปลุกหย้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2559