เมื่อวันศุกร์ที่  11  มกราคม  2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ได้จัดทำโครงการวันเด็กร่วมกัน ระหว่าง อบต.มะค่า กับ รร.บ้านหนองม้า

คำขัวญวันเด็ก "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

กีฬาต้านยาเสพติด " มะค่าเกมส์ ครั้งที่ 15 " ประจำปี 2558

วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2558 (รอบคัดเลือก)

วันที่ 13 มิถุนายน 2558 (รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)