กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า ร่วมกับ ชมรม อสม. ตำบลมะค่า

จัดโครงการฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า ร่วมกับ ชมรม อสม.ตำบลมะค่า จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยทางจิต ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

เมื่อวัยที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า ร่วมกับ ชมรม อสม. ตำบลมะค่า

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจผู้พิการ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า