ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

จัดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เมื่อวันที่ 18 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า ร่วมกับชมรม อสม. ตำบลมะค่า จัดทำโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตา

ผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลมะค่า ประจำปีงบประมาณ 2559 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559  ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลมะค่า