องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

จัดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เมื่อวันที่ 18 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า ร่วมกับชมรม อสม. ตำบลมะค่า จัดทำโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตา

ผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลมะค่า ประจำปีงบประมาณ 2559 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559  ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลมะค่า

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จัดโครงการปลุกหย้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2559

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จัดทำโครงการ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562

ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562