เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จัดโครงการปลุกหย้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ร่วมกับผู้นำชุมชน จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

บ้านหนองม้า หมู่ที่ 4 โดยได้ดำเนินการสูบน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหมู่บ้าน

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จัดทำโครงการ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562

ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562