ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

{pdf=e-time.pdf|500|300|pdfjs}

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจหน้าที่

ที่รับผิดชอบทุกกระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจหน้าที่ที่

รับผิดชอบทุกกระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าปฏิบัติราชการแทน