กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกตรวจรับงานจ้างโครงการต่างๆ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙