คณะผู้บริหาร


นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมศักดิ์ จงถือกลาง

ประธานสภา อบต.มะค่า

นางละเอียด  ขอสินกลาง

รองประธานสภา อบต.มะค่า

นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง

เลขานุการสภา อบต.มะค่า

นายธีรพงษ์ มุ่งขอเจริญกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.2

นายประเทือง จงสุขกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.2

นายธนโชติ โชติพัฒชูชัย

สมาชิกสภา อบต. ม.3

นายโยธา จงห่วงกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.3

 

นายทองแดง ขอเหนี่ยวกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.5

นายนิวัฒน์ หล้าลุน

สมาชิกสภา อบต. ม.5

นางบุญส่ง คงบรรทัด

สมาชิกสภา อบต. ม.6

นายปิน เทียบกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.7

นายถนอม ทุ่งกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.8

นายแดง เทียบกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.8

นายมนต์ ขอแรงกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.9

นายจำนงค์ ครบกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.9

นางอุทัย อินทร์นอก

สมาชิกสภา อบต. ม.10

นายบูรพา แคล้วกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.10

นายจร ชวดกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.11

นายอาจ จ่ายนอก

สมาชิกสภา อบต. ม.12

นายบุญมี ผิวสา

สมาชิกสภา อบต. ม.12

นางสมหวัง จงสุดกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.13

นางสาวสุวนีย์ บุญกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.13

นางภานุช แจ้งกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.14

นายสุพจน์ ดอกบัวผัน

สมาชิกสภา อบต. ม.14

นายบุญส่ง ขาวหมื่นไวย์

สมาชิกสภา อบต. ม.15

นาวาทิตย์ อินทร์นอก

สมาชิกสภา อบต. ม.15

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page