มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทนา เปิดให้ประชาชนผู้สนใจทุกท่านได้เข้าถึงข้อมมูลข่าวสาร ด้านการศึกษาทางวิชาการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท่านที่สนใจสามารถเข้าดูได้ที่ https://www.ssru.ac.th

การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา