คณะผู้บริหาร


นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

0885942234

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมศักดิ์ จงถือกลาง

ประธานสภา อบต.มะค่า

0800925974

นางละเอียด  ขอสินกลาง

รองประธานสภา อบต.มะค่า

0850258713

นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง

เลขานุการสภา อบต.มะค่า

0885942234

นายธีรพงษ์ มุ่งขอเจริญกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.2

044367096

นายประเทือง จงสุขกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.2

044367096

นายโยธา จงห่วงกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.3

044367096

นายทองแดง ขอเหนี่ยวกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.5

044367096

นายนิวัฒน์ หล้าลุน

สมาชิกสภา อบต. ม.5

044367096

 

 

นางบุญส่ง คงบรรทัด

สมาชิกสภา อบต. ม.6

044367096

นายปิน เทียบกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.7

044367096

นายถนอม ทุ่งกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.8

044367096

นายแดง เทียบกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.8

044367096

นายมนต์ ขอแรงกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.9

044367096

นายจำนงค์ ครบกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.9

044367096

นางอุทัย อินทร์นอก

สมาชิกสภา อบต. ม.10

044367096

นายบูรพา แคล้วกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.10

044367096

นายจร ชวดกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.11

044367096

นายอาจ จ่ายนอก

สมาชิกสภา อบต. ม.12

044367096

นายบุญมี ผิวสา

สมาชิกสภา อบต. ม.12

044367096

นางสมหวัง จงสุดกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.13

044367096

นางภานุช แจ้งกลาง

สมาชิกสภา อบต. ม.14

044367096

นายสุพจน์ ดอกบัวผัน

สมาชิกสภา อบต. ม.14

044367096

 

 

นายบุญส่ง ขาวหมื่นไวย์

สมาชิกสภา อบต. ม.15

044367096

นาวาทิตย์ อินทร์นอก

สมาชิกสภา อบต. ม.15

044367096

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page