ข้อมูลทั่วไป

1. ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลมะค่าเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอโนนสูง 

อยู่ห่างจากอำเภอโนนสูงประมาณ 35 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ 5 ตำบล ดังนี้

ทิศเหนือ        ติดต่อกับขตตำบลดอนใหญ่     อำเภอคง      จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้          ติดต่อกับเขตตำบลหลุมข้าว     อำเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับเขตตำบลธารปราสาท   อำเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา

                    และเขตตำบลตาจั่น             อำเภอคง       จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเขตตำบลพลสงคราม   อำเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา

2. ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม สภาพอากาศเป็นแบบมรสุม โดยทั่วไปมี 3 ฤดู

- ฤดูร้อน    ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

- ฤดูฝน     ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม

- ฤดูหนาว   ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์

3. เนื้อที่

พื้นที่ของตำบลมะค่ามีเนื้อที่โดยประมาณ 79.12 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 47,157.26 ไร่

4. ท้องถิ่นอื่นในตำบล

- จำนวนเทศบาล     1  แห่ง (หมู่ที่ 1, 2, 5, 13)

- จำนวนสุขาภิบาล   -  แห่ง

5. ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น         8,308  คน

แยกเป็นชาย            4,072  คน

แยกเป็นหญิง           4,236  คน

ความหนาแน่นเฉลี่ย     105  คน / ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงจำนวนประชากรในพื้นที่ตำบลมะค่า

ชื่อหมู่บ้าน หมู่

จำนวนครัวเรือน

ประชากร รวม
ชาย หญิง
บ้านโนนดินทราย 2 11 29 23 52
บ้านห้วยใหญ่ 3 96 162 175 337
บ้านหนองม้า 4 397 710 736 1,446
บ้านดอนม่วง 5 74 160 159 319
บ้านถั่วแปบ 6 131 239 301 540
บ้านพลจลก 7 319 602 643 1,245
บ้านพลจลก 8 272 575 607 1,182
บ้านหนองแจง 9 63 118 115 233
บ้านงิ้วหนองปรือ 10 97 218 212 430
บ้านหนองตะไก้ 11 132 309 289 598
บ้านเดิ่นเห็ดหิน 12 130 219 235 454
บ้านมะเกลือ 13 91 183 200 383
บ้านหัวบึง 14 108 193 186 379
บ้านหนองม้าใหม่ 15 171 355 355 710

รวม

2,092

4,072 4,236 8,308  

หมายเหตุ  ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอโนนสูง เดือนพฤษภาคม ปี 2558   

6. อาชีพ

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมด

เพราะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีลำน้ำ (ลำคลอง) ไหลผ่าน เหมาะแก่การปลูกข้าว ที่ดินส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูก อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชน

จึงเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตที่สร้างรายได้หลัก ได้แก่ ข้าว นอกจากนั้นยังประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page