วิสัยทัศน์ (Vision)

      " วิสัยทัศน์กว้างไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เน้นเศรษฐกิจพอเพียง "


พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  2. พัฒนาการชลประทานและแหล่งน้ำ

  3. เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

  4. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  5. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

  6. พัฒนาการเกษตรอินทรีย์

  7. พัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page